Bóngđásân7:Vậnhànhlốichơivớisơđồ2-3-1

2-3-1 không phải là sơ đồ phổ biến với các đội bóng sân 7 tại Việt Nam, tuy nhiên đây là một sơ đồ khá cân bằng và phù hợp với những đội thích phong cách tấn công, kiểm soát bóng.